I'm no fun

I'm no fun, I said                                                                               That's no fun, she said                                                                       I'm no fun, I said                                                                                 That's no fun, he said                                                                         I'm no fun, I said                                                                               Let's be fun, they said                                                                                 

I know                                                                                               it's no fun                                                                                             being no fun

Should I apologize?